خامس يوم حييجى امتى؟؟؟؟

أول يوم ضربك بالغارة

تانى يوم ذللك بسفارة

تالت يوم بفلوس أمريكا

رابع يوم سيما وبولوتيكا

خامس يوم لازم تحرير

التغيييييييييييييير.. التغييييييييييييييييييييييير

ده كان حتة من مسرحية اللعب فى الدماغ..

كلام جميل جدا ً

كلام جميل جدا ً عبر عن الواقع بشدة

1

1

1

1

1

1

1

1

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
minus two equals two
Solve this math question and enter the solution with digits. E.g. for "two plus four = ?" enter "6".